Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN ( 2002)
VAN: Labbouw-kunststoftechniek. B.V Klaversingel 62 8256BZ Biddinghuizen
hierna te noemen: LAB
Artikel 1 Definities 1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. LAB: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument); Overeenkomst: de overeenkomst tussen LAB en de koper; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (LAB ), en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (koper).
Artikel 2 Algemeen 1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LAB en een koper waarop LAB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LAB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LAB en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1.Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij LAB om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2.LAB is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3.LAB kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4.Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is LAB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LAB anders aangeeft. 5.Een samengestelde prijsopgave verplicht LAB niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 1.De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van LAB aanbod of door ondertekening van het door of namens LAB aan de koper aangeboden koopovereenkomst. 2.LAB kan niet aan de overeenkomst worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.De koopovereenkomst wordt steeds gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van LAB. Een vervolgens aan de koper toegezonden orderbevestiging geldt dan ook als bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst en acceptatie door de directie. 4.Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze nadien door LAB expliciet schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 5 Vergunningen. 1.Het risico van het niet – verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen komt geheel voor rekening van de koper. Het niet – verkrijgen van een benodigde vergunning kan voor de koper nimmer reden vormen de overeenkomst niet gestand te doen. 2.Kosten voor het verkrijgen van een vergunning komen voor rekening van de koper. 3.Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper terzake een vergunning kan verkrijgen en de koper deze zelf zal aanvragen, dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil de koper zich op de opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a. Koper moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunningen hebben aangevraagd; b. Aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie moet binnen 14 dagen zijn voldaan; c. Koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën aan LAB verstrekken; d. De vergunning moet definitief zijn geweigerd. 4.Indien koper niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen.
Labbouw-kunststoftechniek. B.V
Artikel 6 Financiering. 1.Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet – verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de koper. 2.Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering kan de koper zich slechts op het niet – verkrijgen van de benodigde financiering beroepen indien de koper binnen 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan LAB schriftelijk tenminste twee verklaringen van erkende kredietverlenende instellingen kan overleggen, waarin deze gemotiveerd weigeren de koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag te verstrekken tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden. 3.Indien koper niet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen.
Artikel 7 Annulering 1.Indien de koper de overeenkomst binnen 8 dagen na ondertekening wenst te ontbinden dient hij dit schriftelijk per aangetekend schrijven aan LAB mede te delen. 2.Indien de koper de overeenkomst na het verstrijken van 8 dagen wenst te ontbinden dient hij dit eveneens schriftelijk per aangetekend schrijven aan LAB mede te delen. De koper is dan gehouden te vergoeden het positief contract belang of de werkelijk gemaakte kosten. 3.Onder het “positief contract belang” vallen de gemaakte verkoopkosten, overheadkosten en de gederfde winst, welke forfaitair wordt gesteld op 40% van het orderbedrag, tenzij de werkelijke kosten en de gederfde winst hoger mochten zijn, in welk geval de werkelijke kosten en de gederfde winst door LAB kan worden gevorderd.
Artikel 8 Levering 1.(Op)levering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de op de overeenkomst vermelde termijn. 2.Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan LAB van de benodigde grond- en of hulpstoffen ten gevolge van andere dan LAB betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd geacht te zijn verlengd tot het moment waarop LAB weer leveren kan, zonder dat LAB tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is. 3.Als het een levering -op afroep- betreft dan dient de afroep uiterlijk plaats te vinden 12 maanden na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 4.Indien de afroep niet of niet tijdig plaatsvindt dan dient de koper de werkelijk gemaakte kosten of het positieve contractsbelang zoals omschreven in artikel 7.3 van deze voorwaarden te vergoeden, een en ander naar keuze van LAB. 5.De levering zal geschieden op het woonadres van de koper tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. 6.Vervoer en opslag op het terrein van LAB van de gekochte goederen is voor rekening en risico van LAB, afgezien van opslagkosten welke het gevolg zijn van de niet acceptatie van de bestelde producten door de koper op de overeengekomen afleveringsdatum.
Artikel 9 Montage 1.Montage van de gekochte zaken vindt plaats door LAB enkel indien zulks expliciet is overeengekomen. 2.Indien er bij de montage schade ontstaat welke aan een doen af nalaten van LAB is toe te schrijven dan zal LAB deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. Deze dagwaarde zal door een door partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige worden vastgesteld. 3.Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, komen niet voor rekening van LAB. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van/door derden. 4.Het afwerken van de dagkant vindt slechts plaats indien dit schriftelijk is overeengekomen. 5.Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de koper hieraan zijn medewerking verlenen. 6.De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen kunnen als meerwerk aan de koper in rekening worden gebracht. 7.Ingeval de kosten van meerwerk meer zullen bedragen dan 25% van het oorspronkelijke orderbedrag dan zal LAB de koper hiervan vooraf mededeling doen. De koper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij LAB aanbiedt de kosten voor zover deze meer zijn dan de genoemde 25% bedragen, voor haar rekening te nemen.
Artikel 10 Garantie 1.Bij normaal gebruik en onderhoud met inachtneming van de garantievoorschriften wordt de deugdelijkheid van de geleverde zaken gewaarborgd voor een periode van 10 jaar te rekenen van de datum van levering, 5 jaar voor montage, met dien verstande dat voor hang- en sluitwerk van de geleverde producten een garantieperiode geldt van twee jaar. 2.Niet onder de garantie vallen: a. Kleine onvolkomenheden in afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; b. Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerd bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; c. Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege LAB zijn of worden verricht; d. Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde door de koper. 3.De garantie heeft uitsluitend betrekking op de vervanging of herstel van de geleverde zaken, dit ter keuze van LAB, van hetgeen door koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond. 4.De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LAB reparaties of andere werkzaamheden aan geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten. 5.Indien de koper het geleverde in eigen beheer monteert, vervalt de garantie op het geleverde product, indien deze montage naar het oordeel van LAB ondeugdelijk is. 6.Indien de koper enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt is LAB niet gehouden de hierboven vermelde garantieverplichtingen na te komen. 7.Indien de koper overgaat tot verkoop van de woning waarin de gekochte zaken zijn gemonteerd, kan de garantie overgaan op de koper van deze woning mits binnen 1 maand na de verkoop van de woning een nieuw garantiebewijs ten name van de nieuwe eigenaar bij LAB is aangevraagd.
Artikel 11 Brochures, monsters en modellen 1.Vermeldingen, kwalificaties, technische specificaties in brochures, folder en / of reclamemateriaal c.q. monsters en / of modellen gelden slechts tijdelijk en zijn bij benadering gesteld en de koper kan daarop in rechte geen beroep doen.
Labbouw-kunststoftechniek. B.V
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 1.LAB blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 13 Onderzoek, reclames 1.De koper is gehouden het geleverde op het moment van (op)levering, doch in ieder geval binnen 4 weken na (op)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2.Reclames ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen vier weken nadat deze door koper zijn ontdekt, of redelijkerwijs door hem hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk per aangetekend schrijven aan LAB worden medegedeeld. 3.Indien de reclame omtrent een vermeende gebrekkige levering of plaatsing door LAB gegrond wordt verklaard, zal zij voor kosteloos herstel zorgdragen. Indien het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de koper behoort te komen, zullen de kosten voor herstel voor rekening van de koper komen. 4.Na verloop van de garantietermijn is LAB gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 5.Indien wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
Artikel 14 Risico-overgang 1.Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 15 Prijs 1.De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. 2.De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel en artikel 9 door LAB niet achteraf worden verhoogd, tenzij de uitgestelde c.q. vertraagde levering aan de koper valt toe te rekenen dan wel de leveringstermijn buiten de schuld van LAB langer is dan 3 maanden. Bij verhoging van de prijs kan enkel een verhoging van de kostprijs van het product worden doorberekend. 3.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de koper daarvan op de hoogte gesteld. De koper zal de juiste prijs accepteren indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. 4.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is in de prijs niet begrepen grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, herstel-, bouwkundig en installatietechnisch werk, van welke aard dan ook, noch het aansluiten op het hoofdbuizennet van gas, water, riolering of het elektriciteitsnet.
Artikel 16 Betaling 1.Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering, op een door LAB aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 2.Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 3.Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 4.In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van LAB en de verplichtingen van de koper jegens LAB onmiddellijk opeisbaar. 5.LAB heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 6.LAB kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 7.LAB kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 17 Incassokosten 1.Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 2.Indien LAB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 18 Aansprakelijkheid 1.Indien door LAB geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van LAB jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. 2.Overige schadevergoedingsverplichtingen zoals gevolgschade, etc. worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsplichten, welke op grond van dwingend recht op LAB rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag dan wel het wettelijk toegestane minimumbedrag.
Artikel 19 Overmacht 1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LAB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LAB niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LAB worden daaronder begrepen. 3.LAB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LAB zijn verbintenis had moeten nakomen. 4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5.Voor zover LAB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LAB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen.